Atribucions dels decoradors

El Reial Decret 902/1977 atorga les atribucions professionals dels dissenyadors d´interiors i decoradors col·legiats, per projectar i dirigir, amb eficàcia jurídica i amb plena responsabilitat, tota obra que no afecti els elements estructurals d´ un edifici ni les seves instal·lacions de serveis comú. Igualment reconeix com a atribucions professionals, el disseny d´elements, el control de qualitat de materials i la realització d´informes, peritatge, valoracions i dictamens.

Representació dels col·legiats

Segons la llei de col·legis professionals, l´Estatut del Col·legi diu al seu article 4: "El Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors és el representant exclusiu dels professionals". I a l´article 4: "Podran ser col·legiats els qui estiguin en possessió del títol oficial". Per tant ser col·legiat és el requisit indispensable per exercir legalment la professió.

Consell General de Col·legis

A l´Estat espanyol, el Col·legi es coordina amb d´altres autonomies per mitjà del Consell General que alhora és membre fundador de l´European Council of Interior Architects, ECIA (dels països de la UE i l´EFTA) i membre de la Federació Internacional d´Arquitectes d´Interiors (IFI, d´àmbit mundial). Això comporta el compromís del nostre Col·legi de complir amb els acords internacionals que es prenen per a la promoció de la nostra professió i la seva homologació internacional.